Disclaimer & Privacy Policy

Sansira Jewelry spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden producten.
Sansira Jewelry behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Sansira Jewelry geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Sansira Jewelry geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Sansira Jewelry garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Sansira Jewelry aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze site van Sansira Jewelry komt uitsluitend toe aan Sansira Jewelry. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sansira Jewelry is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Privacy Policy

Sansira, gevestigd aan Lamoraalweg 55a, 1934CC Egmond aan den Hoef, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sansira.nl 
Sanne Twisk
0634986053

Twisk is de Functionaris Gegevensbescherming van Sansira Hij/zij is te bereiken via
info@sansira.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sansira verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sansira.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sansira verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Sansira verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sansira neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sansira) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Sansira bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van deze verklaring is zorgvuldig samengesteld op 10 mei 2018

Persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens > 2 jaar > Voor eventuele vervolgstappen.
Personalia > 7 jaar > Belastingdienst
Adres gegevens > 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:
Sansira verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSLcertificaat
zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website
kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website
kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed
mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de
informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je
daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media.
Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de
respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de

verschillende privacy verklaringen:
Facebook
Instagram
Twitter
 

Links
Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website
buiten sansira.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag
verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Sansira en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@sansira.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Van Brussel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je nog vragen over persoonsgegevens die we beveiligen
Sansira neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@sansira.nl

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.