Algemene Voorwaarden

Sansira Jewelry is gevestigd aan Lamoraalweg 55a te Egmond aan den Hoef.
Telefoon: 06-34986053
Email: info@sansira.nl
KvK-nummer: 58193286
BTW-nummer: NL059572772B01

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Sansira Jewelry hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u € 1,95 binnen Nederland, ongeacht de grootte van uw bestelling, tenzij anders vermeldt tijdens het bestelproces. Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt. Bij een bestelling boven de € 50,- zijn de verzendkosten gratis.

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Sansira Jewelry te retourneren, conform de door Sansira Jewelry verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen uitsluitend retour gestuurd of geruild worden indien deze nog in de oorspronkelijke verpakking zitten.
5.5 De verzendkosten van deelretourneringen zijn voor rekening van u.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Sansira Jewelry het aankoopbedrag binnen 30 dagen na retournering aan u terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. De kosten van toezending krijgt u alleen retour indien u de gehele bestelling retourneert.

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 4 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelde artikel tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of overboeking.
7.3 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Sansira Jewelry het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Sansira Jewelry raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 14 dagen te melden, hetzij telefonisch, per email of schriftelijk direct aan Sansira Jewelry.

Artikel 9 Garantie
9.1 Sansira Jewelry staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door Sansira Jewelry, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Sansira Jewelry jegens Sansira Jewelry kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
9.3 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing;
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op
eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de
geleverde artikelen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Sansira Jewelry verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Sansira Jewelry niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. Daarom wijzen wij u er nadrukkelijk op dat Sansira Jewelry niet aansprakelijk is voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies van onaangetekende zendingen door PostNL

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@sansira.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 Kortingen en kortingscodes
14.1 Regelmatig organiseert Sansira Jewelry acties waarbij een kortingscode wordt vrijgegeven. Deze kortingscode is uitsluitend geldig binnen de periode zoals deze in de actie wordt genoemd. Acties gelden alleen voor de sieraden van Sansira Jewelry. Cadeaubonnen van Sansira en artikelen in de webshop van een andere partij dan Sansira vallen ten alle tijden buiten de kortingscodes tenzij expliciet anders aangegeven.